Obavijest kandidatima

Dana 17. lipnja 2016. godine (petak) s početkom u 9,00 sati u zgradi Općine Molve, sala za sastanke, Trg kralja Tomislava 32, Molve, održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta “ referent - komunalni redar (m/ž)”.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su predočiti osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument sa slikom radi identifikacije.

Ako kandidat/tkinja ne pristupi testiranju, smatra se da je prijava na Oglas povučena.

Link oglasa za radno mjesto http://www.molve.hr/images/javni_natjecajiipozivi/natjecaj_-_komunalni_redar_za_NN.pdf

Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Molve na određeno vrijeme - radno mjesto: referent - komunalni redar (m/ž)

Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11., u daljnjem tekstu: Zakon) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve raspisuje

Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Molve na određeno vrijeme - radno mjesto: referent - komunalni redar (m/ž)

Odluka o javnom natječaju za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora deratizacije i dezinsekcije

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13), u vezi s člankom 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/12, u daljnjem tekstu: Odluka) Općinski načelnik Općine Molve donosi

Odluku o javnom natječaju za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora deratizacije i dezinsekcije

DOKUMENTACIJU PREUZMITE OVDJE

Javni poziv - nerazvrstane ceste u k.o. Molve

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MOLVE

KLASA: 930-01/16-01/3
URBROJ: 2137/09-16-2
Molve, 14. ožujak 2016.

objavljuje na temelju članaka 123.-126. i 131.-133. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)
JAVNI POZIV
kojim Općina Molve, koja upravlja nerazvrstanim cestama na području Općine Molve, obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o izradi geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta u k.o. Molve.
Oznaka cesta:
1. Nerazvrstana cesta MO-17-Beljevine 1
2. Nerazvrstana cesta MO-11-Pavlove 1
3. Nerazvrstana cesta MO-13-Mačkove 1
4. Nerazvrstana cesta RE-4-Jade 2

Datum početka uvida u elaborat: 18. ožujak 2016. u 9:00 sati u zgradi Općine Molve u Molvama, Trg kralja Tomislava 32.

Opširnije...

Stranica 5 od 17