JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija premije osiguranja usjeva, nasada i stoke u 2015. godini

Na temelju članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13) i članka 5. Odluke o subvenciji premije osiguranja usjeva, nasada i stoke u 2015. godini KLASA: 320-01/15-01/10, URBROJ: 2137/17-15-1 općinski načelnik Općine Molve objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija premije osiguranja usjeva, nasada i stoke u 2015. godini

Opširnije...

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve

KLASA: 023-05/15-01/2
URBROJ: 2137/17-15-2
Molve, 28. travnja 2015.

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12. i 120/12.) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a sukladno Planu prijma za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve za 2015. godinu („Službeni glasnik Općine Molve“ broj 1/15) , općinski načelnik Općine Molve objavljuje

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Molve

Opširnije...

Odluka o subvenciji proljetne sjetve poljoprivrednicima s područja Općine Molve za 2015. godinu

Na temelju Zaključka o mjerama lokalnih potpora koje Općina Molve namjerava financirati u prijelaznom razdoblju od tri godine nakon pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju (KLASA: 320-01/13-01/01) i članka 29. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Molve na 24. sjednici održanoj 9. ožujka 2015. godine donijelo je

Odluku o subvenciji proljetne sjetve poljoprivrednicima s područja Općine Molve za 2015. godinu

Opširnije...

Stranica 8 od 17