GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Pretraživanje

Odluka o subvenciji usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2015. godini

Na temelju članka 29. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Molve na 23. sjednici održanoj 3. veljače 2015. donijelo je

Odluku o subvenciji usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2015. godini

Članak 1.
Općina Molve će subvencionirati vlasnicima – držateljima stoke s područja Općine Molve usluge u 2015 godini:
 umjetnog osjemenjivanja plotkinja i to: junica, krava, nazimica i krmača i
 pregleda svinjskog mesa na trihinelu, prilikom klanja za vlastite potrebe.

Članak 2.
Općina Molve subvencionirat će usluge umjetnog osjemenjivanja plotkinja, uključujući i dolazak veterinara, do utroška ukupnih planiranih sredstava u Proračunu Općine Molve za 2015. godinu i to:
 umjetnog osjemenjivanja junica i krava po prvi puta osjemenjenoj plotkinji, a osjemenjivanje se vrši dok plotkinja ne ostane gravidna, što uključuje i trošak prvog dolaska u radno vrijeme veterinara, dok daljnje dolaske plaćaju vlasnici,
 umjetnog osjemenjivanja nazimica i krmača po prvi puta osjemenjenoj plotkinji, a u slučaju višekratnog osjemenjivanja kada plotkinja prvi puta ne ostane gravidna, subvencionirat će se samo cijena sjemena.

Članak 3.
Za usluge iz članka 2.. plaćat će se na temelju ispostavljenih računa veterinarske stanice koja je izvršila uslugu, o broju prvi puta osjemenjenih plotkinja:
- za junice i krave u iznosu od 247,00 kn,
- za nazimice i krmače u iznosu od 173,00 kn.
Račun za uslugu umjetnog osjemenjivanja nazimica i krmača, ako je osjemenjivanje vršeno višekratno, treba sadržavati posebno iskazanu cijenu sjemena.
Uz račune je potrebno priložiti potpisanu potvrdu vlasnika - držatelja plotkinje, da je kod plotkinje izvršeno osjemenjivanje i kopiju pripusnice.

Članak 4.
Držatelji krmača koji umjetno osjemenjivanje ne vrše putem veterinarske stanice, ostvaruju pravo na pomoć u iznosu od 250,00 kn po rasplodnoj krmači, za držanje uzgojno valjanog grla temeljem evidentiranog broja rasplodnih krmača na obrascu „List C“ Agencije za plaćanja u poljoprivredi. Pravo mogu ostvariti i držatelji krmača koje nisu upisani u Jedinstvenom registru domaćih životinja, a može dokazati vlasništvo potvrdom veterinarske stanice o broju krmača.
Držatelji krmača za isto grlo mogu ostvariti pravo samo po jednoj osnovi: ili za umjetno osjemenjivanje ili za držanje stoke.

Članak 5.
Za uslugu pregleda svinjskog mesa na trihinelu prilikom klanja za vlastite potrebe, kućanstvima odnosno lovačkim društvima s područja Općine Molve, subvencionirat će se sredstva u iznosu od 35,00 kuna po uzorku mesa.
Veterinarska stanica koja je izvršila uslugu, treba uz račun dostaviti izvještaj o broju pregledanih uzoraka mesa.

Članak 6.
Općinski načelnik će za usluge iz ove Odluke sklopiti ugovore s veterinarskim stanicama.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave na oglsnoj ploči Općine Molve.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

ZAHTJEV ZA POMOĆ DRŽATELJIMA KRMAČA U 2015. GODINI

KLASA: 320-08/15-01/1
URBROJ: 2137/17-15-1
Molve, 3. veljače 2015.
PREDSJEDNIK
Mijo Kovaček