Kontaktirajte nas OVDJE.

  • 1.jpg
  • 3.jpg

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Molve

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se postupak provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora, postupak kandidiranja, tijela za raspisivanje i provedbu mjesnih izbora, zaštita izbornog prava i troškovi provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: vijeće) na području Općine Molve (u daljnjem tekstu: Općina).
Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.
Članove vijeća biraju građani s području mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.
Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom, na vrijeme od četiri godine.
Za člana vijeća može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Članak 3.
Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost njihova glasovanja.
Birač na istim izborima može glasovati samo jedanput.
Nitko ne može glasovati u ime druge osobe.
Nitko ne može zahtijevati izjašnjavanje birača o njegovom glasačkom opredjeljenju.
Birač je slobodan objaviti svoje glasačko opredjeljenje.
Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao.

Članak 4.
Izbore za članove vijeća raspisuje Općinsko vijeće Općine Molve (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće), posebnom odlukom kojom se utvrđuje točan datum održavanja izbora.
Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

Članak 5.
Redovni izbori za članove vijeća održavaju se svake četvrte godine.
Prijevremeni izbori za članove vijeća kojima je mandat prestao zbog raspuštanja, održavaju se u roku od 90 dana od dana raspuštanja vijeća.
Ako je vijeće raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u tom se mjesnom odboru neće održati prijevremeni izbori.

Članak 6.
Mandat članova vijeća izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Općinskog vijeća o raspisivanju izbora ili raspuštanju vijeća u skladu s ovom Odlukom.
Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima počinje danom konstituiranja vijeća i traje do isteka tekućeg mandata članova vijeća izabranih na redovnim izborima.
Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Član vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama vijeća.

Članak 7.
Član vijeća ne može istovremeno biti:
- općinski načelnik Općine Molve (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik) odnosno njegov
zamjenik,
- član Općinskog vijeća,
- član uprave trgovačkog društva u većinskom vlasništvu Općine,
- ravnatelj ustanove kojoj je Općina osnivač.

Članak 8.
Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti može se kandidirati za člana vijeća, a ako bude izabrana za člana vijeća, do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana vijeća obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Molve (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel).
Član vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o tome obavijestiti predsjednika vijeća u roku od osam dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.
Članu vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mandat miruje po sili zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku vijeća.
Pisani zahtjev dužan je podnijeti u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje mandata prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Ako član vijeća po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 4. ovoga članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku vijeća.
Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz osobnih razloga počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva predsjedniku vijeća sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. Član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmoga dana od dostave obavijesti predsjedniku vijeća.
Člana vijeća kojemu mandat miruje za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik, u skladu s ovom Odlukom.
Na sjednici vijeća umjesto člana vijeća koji je stavio mandat u mirovanje ili mu je mandat prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana određen sukladno ovoj Odluci.
Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 9.
Članu vijeća mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:
- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,
- ako mu prestane prebivalište na području mjesnog odbora, danom prestanka prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno Zakonu o hrvatskom državljanstvu,
- smrću.
Pisana ostavka člana vijeća podnesena na način propisan stavkom 1. alinejom 1. ovoga članka treba biti zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice vijeća. Pisana ostavka člana vijeća treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije njezina podnošenja.
Ostavka podnesena suprotno stavku 1, alineji 1. i stavku 2. ovoga članka ne proizvodi pravni učinak.
Članu vijeća kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. alineje 5. ovoga članka.

Članak 10.
Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke za izbor članova vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: kandidacijska lista) zamjenjuje neizabrani kandidat s iste kandidacijske liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste kandidacijske liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s kandidacijske liste.
O sklopljenom sporazumu kao i o postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti predsjednika vijeća i Jedinstveni upravni odjel.
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani kandidat s te kandidacijske liste.
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s kandidacijske liste.

II. KANDIDIRANJE

Članak 11.
Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih lista od strane ovlaštenih predlagatelja. Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su političke stranke i birači.
Predlagatelji kandidacijskih lista dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno posebnom zakonu.

Članak 12.
Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanja izbora.
Kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka.
Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama na način predviđen njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju statuta.
Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske liste.

Članak 13.
Birači mogu predlagati kandidacijske liste.
Kada birači, kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor članova vijeća dužni su prikupiti odgovarajući broj potpisa u zavisnosti od broja birača tog mjesnog odbora i to:
- 70 potpisa za kandidacijsku listu za vijeće Mjesnog odbora Molve,
- 35 potpisa za kandidacijsku listu za vijeće Mjesnog odbora Repaš,
- 25 potpisa za kandidacijsku listu za vijeće Mjesnog odbora Molve Grede i
- 25 potpisa za kandidacijsku listu za vijeće Mjesnog odbora Gornja Šuma.
Kada birači predlažu kandidacijsku listu podnositelji prijave kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste.
Kandidat na listi ujedno može biti i podnositelj/potpisnik svoje kandidacijske liste grupe birača.

Članak 14.
Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unose sljedeći podaci:
- ime, prezime, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol predloženih kandidata,
- ime, prezime, prebivalište birača, broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto izdavanja te potpis birača.

Članak 15.
Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili Općinskog izbornog povjerenstva Općine Molve (u daljnjem tekstu: Općinsko izborno povjerenstvo).
U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju biti na kandidacijskoj listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se bira.
Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koje se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do broja koji se biraju u vijeće.
Ako predlagatelj predloži manje kandidata od uvrđenog broja članova vijeća koji se bira na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.
Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke stranke, dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti i kratice.
Ako su kandidacijsku listu predložili birači, njezin naziv je „Kandidacijska lista grupe birača Mjesnog odbora __________“.
Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.
Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.

Članak 16.
Kandidacijske liste moraju prispjeti Općinskom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
Općinsko izborno povjerenstvo će pri zaprimanju kandidacijskih lista provjeriti jesu li one podnesene sukladno ovoj Odluci.
Ako Općinsko izborno povjerenstvo ocijeni da kandidacijska lista nije podnesena u skladu s ovom Odlukom, pozvat će podnositelja da u roku od 48 sati, a najkasnije do isteka roka za kandidiranje, ukloni uočene nedostatke.
Općinsko izborno povjerenstvo može podnositelju odrediti i kraći rok za uklanjanje nedostataka ako rok za kandidiranje istječe za manje od 48 sati.

Članak 17.
Općinsko izborno povjerenstvo utvrđuje pravovaljanost predloženih kandidacijskih lista u skladu s ovom Odlukom.
Pravovaljane kandidacijske liste izborno povjerenstvo će prihvatiti, a nepravodobne i nepravovaljane liste rješenjem će odbaciti odnosno odbiti.

Članak 18.
Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o svim pravovaljanim kandidacijskim listama.
Zbirnu listu sastavlja Općinsko izborno povjerenstvo nakon što utvrdi pravovaljanost svih kandidacijskih lista.
Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste, te ime i prezime nositelja svake kandidacijske liste.
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste grupe birača. Ako je više političkih stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu političke stranke u prijedlogu.

Članak 19.
Općinsko izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje, objaviti na oglasnoj ploči mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode, sredstvima javnog priopćavanja i na internetskim stranicama Općine sve pravovaljane predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova vijeća.

Članak 20.
Političke stranke koje su predložile prihvaćene kandidacijske liste, mogu na način predviđen njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju statuta odustati od te kandidacijske liste najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila objavljena od strane Općinskog izbornog povjerenstva. Za kandidacijsku listu grupe birača odluku o odustajanju donosi nositelj liste.
Pisana odluka o odustanku mora prispjeti Općinskom izbornom povjerenstvu u roku iz stavka 1. ovoga članka.
Odustanak jednog ili više kandidata s kandidacijske liste nije dopušten nakon isteka roka za kandidiranje te se neće uvažiti i takva će kandidacijska lista ostati pravovaljanom s imenima svih objavljenih kandidata.
U slučaju odustanka jednog ili više kandidata s kandidacisjke liste prije isteka roka za kandidiranje, Općinsko izborno povjerenstvo će na odgovarajući način primijeniti odredbu članka 16. stavka 3. ove Odluke.

Članak 21.
Ako je neki od kandidata dao očitovanje o prihvaćanju kandidature na više kandidacijskih lista za izbor u isto vijeće, Općinsko izborno povjerenstvo će pozvati tog kandidata da se u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje očituje pri kojoj kandidaturi ostaje.
Općinsko izborno povjerenstvo pozvat će predlagatelja liste s koje je kandidat iz stavka 1. ovoga članka odustao da listu dopuni drugim kandidatom u roku od 24 sata.
Ako predlagatelj iz stavka 2. ovoga članka ne dopuni listu, Općinsko izborno povjerenstvo postupit će u skladu s odredbama članka 17. ove Odluke.

Članak 22.
Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu od dana objave kandidacijske liste, politička stranka odnosno dvije ili više političkih stranaka koje su predložile kandidata i podnositelji kandidacijske liste grupe birača, mogu umjesto njega predložiti novog kandidata, bez prikupljanja potpisa, sve do 10 dana prije dana održavanja izbora.
Kandidat koji je umro brisat će se s kandidacijske liste, a kandidat kojim je popunjena kandidacijska lista stavlja se na posljednje mjesto na kandidacijskoj listi. Redoslijed ostalih kandidata na listi navedenih iza kandidata koji je umro pomiče se za jedno mjesto gore.
Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, lista će se dopuniti na način određen stavkom 2. ovoga članka, a nositelj liste postat će drugi po redu kandidat naveden na kandidacisjkoj listi.
Kandidacijska lista dopunjena novim kandidatom sukladno stavku 2. i 3. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode i na internetskim stranicama Općine u roku od 24 sata od izvršene dopune kandidacijske liste.
Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana održavanja izbora, kandidacijska lista smatrat će se pravovaljanom.

Članak 23.
Kandidati, nositelji kandidacijskih lista grupe birača, političke stranke odnosno dvije ili više političkih stranaka, naznačeni na objavljenoj listi kandidata i zbirnoj listi imaju pravo na izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.
Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora.

Članak 24.
Izborna šutnja počinje protekom vremena izborne promidžbe, a završava na dan održavanja izbora u 19 sati. Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu ili kandidata, objavljivanje procjena izbornih rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

Članak 25.
Broj članova vijeća utvrđuje se sukladno kriterijima utvrđenim Statutom Općine Molve
tako da se:
- u Vijeće Mjesnog odbora Molve bira 7 članova, a
- u Vijeća Mjesnog odbora Molve Grede, Repaš i Gornja Šuma 5 članova.

Članak 26.
Članovi vijeća biraju se razmjernim izbornim sustavom, na način da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća.

Članak 27.
Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.
Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kanidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista dijeli s brojevima od 1 do zaključno broja koliko se članova vijeća bira, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u vijeću osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke koliko se članova vijeća bira.
Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi između dvije ili više lista dobila mjesto u vijeću, ono će pripasti onoj listi koja je dobila više glasova.
Ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova te se ne može utvrditi koja bi lista dobila mjesto u vijeću, ono će pripasti svakoj od tih lista.
U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, broj članova vijeća povećat će se te broj članova vijeća može biti paran.

Članak 28.
Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću.

IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

Članak 29.
Tijela za provedbu izbora za članove vijeća su Općinsko izborno povjerenstvo i birački odbori.
Članovi Općinskog izbornog povjerenstva i biračkih odbora mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo.
Članovi Općinskog izbornog povjerenstva i biračkih odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Članak 30.
Općinsko izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav.
Stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana.
Stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva imenuje općinski načelnik.
Predsjednik i potpredsjednik stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva moraju biti magistri pravne struke.
Prošireni sastav Općinskog izbornog povjerenstva određuje se u roku od osam dana od stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, a čine ga tri predstavnika većinske političke stranke, odnosno političkih stranaka i tri dogovorno predložena predstavnika oporbenih stranaka sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća.
Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u proširenom sastavu izbornog povjerenstva, njihov izbor obavlja stalni sastav izbornog povjerenstva ždrijebom na način da će predstavnike stranaka rasporediti sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća.
Potpredsjednik Općinskog izbornog povjerenstva zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti sa svim ovlastima predsjednika, a svi članovi Općinskog izbornog povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi stalnoga sastava Općinskog izbornog povjerenstva ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, niti kandidati za članove vijeća. Članovi proširenoga sastava Općinskog izbornog povjerenstva ne smiju biti kandidati za članove vijeća.

Članak 31.
Općinsko izborno povjerenstvo:
- izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća,
- propisuje obvezatne upute za rad biračkih odbora,
- propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora,
- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,
- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje
- zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća,
- određuje biračka mjesta za izbore članova vijeća,
- imenuje predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora,
- raspušta biračke odobore,
- nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća u skladu s ovom Odlukom,
- propisuje sadržaj i oblik zapisnika o radu biračkog odbora,
- propisuje sadržaj i oblik zapisnika o svojem radu,
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,
- objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,
- određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova, kao i
- visinu naknade članova stručnog tima prema kriterijima vrednovanja rada,
- obavlja poslove vezane uz financiranje izborne promidžbe propisane posebnim zakonom i
- obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva,
- obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za članove vijeća.

Članak 32.
Birački odbor izravno provodi glasovanje na biračkom mjestu te osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.
Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i osam članova. Četiri člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka odnosno političke stranke, a četiri člana oporbena politička stranka odnosno stranke, sukladno stranačkom sastavu Općinskog vijeća.
Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u biračke odbore, njihov raspored odredit će Općinsko izborno povjerenstvo ždrijebom na način da će predstavnike stranaka rasporediti tako da pojedina stranka bude zastupljena u najvećem mogućem broju biračkih odbora s obzirom na ukupni broj svojih predstavnika.
Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno ako prijedlozi ne prispiju Općinskom izbornom povjerenstvu u zadanom roku, Općinsko izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.
Izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati za članove vijeća, a predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke.
Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i dužnosti.

V. PROVOĐENJE IZBORA

Članak 33.
Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima koja imaju redni broj.
Biračko mjesto ne može biti u vjerskom objektu, objektu u vlasništvu, najmu, zakupu ili trajnom korištenju političke stranke ili kandidata koji sudjeluje na izborima te u prostorijama u kojima se poslužuju ili konzumiraju alkoholna pića.
Biračka mjesta određuje Općinsko izborno povjerenstvo vodeći računa o broju birača koji će na njima glasovati, dostupnosti i prostornoj udaljenosti te veličini prostorije za glasovanje, na način da se glasovanje bez teškoća može odvijati u vremenu određenom za glasovanje.

Članak 34.
Općinsko izborno povjerenstvo će objaviti na oglasnoj ploči mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori te na internetskim stranicama Općine koja su biračka mjesta određena, najkasnije 15 dana prije izbora.
Objava o biračkim mjestima sadrži: redni broj biračkog mjesta, sjedište odnosno potpunu adresu s naznakom prostora u kojem se nalazi te popis pripadajućih ulica i trgova iz kojih birači glasuju na tom biračkom mjestu.
Na svakom biračkom mjestu prostorija za glasovanje mora se opremiti i urediti na način da se osigura tajnost glasovanja tako da nitko u prostoriji ne može vidjeti kako je birač popunio glasački listić.
Na biračkom mjestu glasački listići moraju biti pomiješani tako da nisu složeni po serijskim brojevima i postavljeni lepezasto licem okrenutim prema dolje da se ne vidi serijski broj listića.

Članak 35.
Birački odbor u pravilu uređuje prostorije biračkog mjesta na dan prije izbora, a najkasnije jedan sat prije početka glasovanja.
Birački odbor dužan je na svakom biračkom mjestu prije njegova otvaranja, na biračima vidljivom mjestu, istaknuti oglas o svim prihvaćenim kandidacijskim listama i zbirne liste.
Na biračkom mjestu ne smije biti promidžbeni materijal, ako niti u neposrednoj blizini biračkog mjesta.
Birački odbor je dužan na prednju stranu svake glasačke kutije istaknuti glasački listić kakav se ubacuje u tu glasačku kutiju.

Članak 36.
Političke stranke i birači koji su predložili kandidacijske liste za izbor članova vijeća kao i nevladine udruge koje djeluju na području neovisnog promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavoga izbornog postupka.
Na način određivanja promatrača, podnošenje zahtjeva za promatranje izbora, službene iskaznice promatrača, promatranje rada biračkog odbora i izbornog povjerenstva te ovlasti izbornih tijela prema promatračima na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim izborima.
Općinsko izborno povjerenstvo će obvezatnim uputama podrobnije utvrditi prava i dužnosti promatrača te način praćenja provedbe izbora.

VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA

Članak 37.
Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem.
Glasački listić sadrži:
- naznaku vrste izbora na koji se odnosi,
- naziv kandidacijske liste,
- ime i prezime nositelja kandidacijske liste,
- naputak o načinu glasovanja,
- serijski broj.
Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista.
Ispred naziva svake kandidacijske liste stavlja se redni broj.
Nadzor nad tiskanjem glasačkih listića obavlja Općinsko izborno povjerenstvo.

Članak 38.
Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.
Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste.

Članak 39.
Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.
Nevažeći glasački listić je:
- nepopunjeni glasački listić,
- glasački listić popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao,
- glasački listić na kome je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.

Članak 40.
Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati.
Biračka mjesta zatvaraju se u devetnaest sati, a biračima koji su se u to vrijeme zatekli na biračkom mjestu mora se omogućiti glasovanje.

Članak 41.
U vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti stalno prisutan predsjednik biračkog odbora ili njegov zamjenik te najmanje četiri člana biračkog odbora.
Predsjednik biračkog odbora dužan je i ovlašten osiguravati red i mir na biračkom mjestu za vrijeme glasovanja, kao i nakon zatvaranja biračkog mjesta.
Ako je nužno radi očuvanja reda i mira te radi nesmetanog odvijanja glasovanja, predsjednik biračkog odbora može zatražiti pomoć policije koja je na biračkom mjestu dužna postupiti u okviru zakonskih ovlasti.
Nitko, osim pripadnika policije na poziv predsjednika biračkog odbora, ne smije doći na biračko mjesto naoružan.

Članak 42.
Predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član dužan je za svakog birača koji pristupi glasovanju utvrditi identitet i provjeriti je li upisan u izvadak iz popisa birača za dotično biračko mjesto.
Identitet birača utvrđuje se identifikacijskom ispravom, sukladno posebnim zakonima.
Ako birač nije upisan u izvadak iz popisa birača, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član neće mu dozvoliti glasovanje, osim ako birač svoje biračko pravo na tom biračkom mjestu dokaže potvrdom nadležnog državnog tijela.
Potvrdu iz stavka 3. ovoga članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona je sastavni dio izvatka iz popisa birača za to biračko mjesto.

Članak 43.
Nakon utvrđivanja prava na glasovanje na biračkom mjestu, član biračkog odbora biraču predaje glasački listić, objašnjava način popunjavanja i upućuje ga na mjesto glasovanja. Član biračkog odbora dužan je voditi računa o tome da se onemogući uvid u serijski broj listića koji se predaje biraču.
Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti u uputi zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske liste.
Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućosti pristupiti na biračko mjesto može o tome obavijestiti Općinsko izborno povjerenstvo najranije tri dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor na dan održavanja izbora.
Općinsko izborno povjerenstvo zaprimljene zahtjeve birača za glasovanje izvan biračkog mjesta predaju nadležnim biračkim odborima uz cjelokupan izborni materijal.
Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora koji će birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti glasovanja.
Birač je dužan najmanje jedanput presaviti glasački listić na kojem je glasovao, staviti ga u posebnu omotnicu i zatvoriti ju. Član biračkog odbora dužan je nakon povratka na biračko mjesto predati omotnicu predsjedniku biračkog odbora.
Na način ostvarivanja biračkog prava birača koji pristupi na biračko mjesto, ali mu je zbog invalidnosti onemogućena pristupačnost biračkom mjestu na odgovarajući se način primjenjuje odredba stavka 5., 6. i 8. ovoga članka.
Predsjednik biračkog odbora presavinuti glasački listić iz omotnice odmah ubacuje u glasačku kutiju na biračkom mjestu.
Predsjednik biračkog odbora dužan je u zapisnik o radu biračkog odbora poimenično navesti glasovanje birača u smislu stavaka 2., 3., i 7. ovoga članka.

Članak 44.
Po završenom glasovanju birački odbor će najprije prebrojati neupotrjebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban omot koji će zapečatiti.
Nakon toga birački odbor utvrđuje ukupan broj birača koji su glasovali na tom biračkom mjestu, prema izvatku iz popisa birača i potvrdama nadležnog tijela.
Nakon utvrđivanja broja birača koji su glasovali, birački odbor pristupa otvaranju glasačke kutije, prebrojavanju glasačkih listića i broja glasova.
Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj manji od utvrđenog broja birača koji su glasovali, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima.
Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj veći od utvrđenog broja birača koji su glasovali, birački odbor odmah o tome obavještava izborno povjerenstvo.
Općinsko izborno povjerenstvo odmah raspušta birački odbor i imenuje novi te određuje ponavljanje glasovanja na tom biračkom mjestu koje će se obaviti sedmog dana od dana prvog glasovanja.
Rezultat ponovljenog glasovanja utvrđuje se u roku od 12 sati nakon obavljenog glasovanja.

Članak 45.
Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu zabilježit će:
- broj birača upisan u izvatku iz popisa birača i broj birača koji su predali potvrdu nadležnog
- tijela,
- broj birača koji su pristupili glasovanju prema izvatku iz popisa birača i uz potvrdu za
- glasovanje,
- broj birača koji su glasovali izvan biračkog mjesta,
- broj birača koji su glasovali na biračkom mjestu uz pomoć druge osobe,
- koliko je ukupno birača glasovalo,
- koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista,
- broj nevažećih glasačkih listića.
U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za glasovanje.
Svaki član biračkog odbora ovlašten je dati pisane primjedbe na zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.
Ako član biračkog odbora odbije potpisati zapisnik, o tome se u zapisniku sastavlja službena bilješka u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član biračkog odbora navede.

Članak 46.
Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta.

Članak 47.
O svom radu Općinsko izborno povjerenstvo vodi zapisnik.
Zapisnik obvezno sadrži:
- broj birača upisanih u izvatcima iz popisa birača i predloženim potvrdama za glasovanje,
- broj birača koji su glasovali,
- broj nevažećih glasačkih listića,
- broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista.
Svaki član izbornog povjerenstva može dati primjedbe na zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi Općinskog izbornog povjerenstva.
Ako član Općinskog izbornog povjerenstva odbije potpisati zapisnik, o tome će se u zapisniku sastaviti službena bilješka u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član Općinskog izbornog povjerenstva navede.

Članak 48.
Rezultate izbora za članove vijeća utvrđuje Općinsko izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima.

Članak 49.
Kad Općinsko izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća bez odgode će objaviti:
- broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora,
- koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,
- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,
- broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista,
- ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća.
Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na oglasnoj ploči mjesnog odbora za čija se vijeća izbori provode, lokalnim medijima i internetskim stranicama Općine.

VII. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA

Članak 50.
Sredstva za provođenje redovnih i prijevremenih izbora za članove vijeća osiguravaju se u proračunu Općine.
Sredstvima za provedbu izbora u mjesnim odborima raspolaže Općinsko izborno povjerenstvo.
Općinsko izborno povjerenstvo odgovorno je za raspodjelu i trošenje sredstava koja odobravaju i sredstava za naknadu obavljanja administrativnih i stručnih poslova.
Općinsko izborno povjerenstvo objavit će na internetskim stranicama Općine cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja, u roku od 30 dana od dana objave službenih rezultata izbora.

VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 51.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora za članove vijeća mogu donijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste grupe birača, kandidati, najmanje 30 birača ili najmanje 5% birača s područja mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.
Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kada ga je donijela samo jedna politička stranka. Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.

Članak 52.
Prigovor iz članka 51. ove Odluke podnosi se Općinskom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.
Općinsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kad su dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

Članak 53.
Ako Općinsko izborno povjerenstvo, računajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale ili su mogle utjecati na rezultate izbora, poništit će radnje i odrediti da se u određenom roku, kojim mora omogućiti da se izbori održe na dan kada su raspisani, te radnje ponove.
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno mogle utjecati na rezultat izbora, izborno povjerenstvo poništit će izbor i odrediti će rok u kojem će se izbor ponoviti.

Članak 54.
Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo podnijeti žalbu nadležnom Uredu državne uprave za Koprivničko-križevačku županiju.
Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se putem Općinskog izbornog povjerenstva u roku od 48 sati računajući od dana primitka pobijanog rješenja.

Članak 55.
Prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.

Članak 56.
Na podneske i rješenja u postupku po odredbama ove Odluke ne plaćaju se upravne pristojbe.

IX. KONSTITUIRANJE VIJEĆA

Članak 57.
Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti.
Prva konstituirajuća sjednica vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.
Ako se vijeće ne konstituira na sjednici iz stavka 2. ovoga članka, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ako se vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.
Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika presjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici presjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji broj na glasačkom listiću.
Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika vijeća na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina svih članova vijeća.
Ako se vijeće ne konstituira u rokovima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, raspisat će se novi izbori.

X. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 58.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 6/06. i 8/10.).

Članak 59.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE
KLASA: 026-01/15-01/4
URBROJ: 2137/17-15-1
Molve, 9. ožujka 2015.

Predsjednik:
Mijo Kovaček

© 2018 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg