Kontaktirajte nas OVDJE.

  • 1.jpg
  • 3.jpg

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Molve

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.
Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Molve (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se unutarnje ustrojstvo i način rada Općinskog vijeća Općine Molve (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) i to:
- konstituiranje Općinskog vijeća,
- izbor predsjednika i potpredsjednika,
- prava i dužnosti članova Općinskog vijeća,
- prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika,
- sastav i način rada radnih tijela,
- odnos Općinskog vijeća i općinskog načelnika,
- postupak donošenje akata,
- poslovni red sjednica,
- javnost rada,
- druga pitanja od važnosti za rad Općinskog vijeća.

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 2.
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je prisutna većina članova Općinskog vijeća.
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom.
Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova, sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.
Dnevni red konstituirajuće sjednice utvrđuje se na početku sjednice, a može se dopuniti tijekom sjednice na prijedlog predsjednika.

Članak 3.
Od dana konstituiranja Općinskog vijeća pa do dana prestanka mandata, član Općinskog vijeća ima sva prava i dužnosti određena Ustavom, zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

Članak 4.
Na konstituirajućoj sjednici Općinsko vijeće, na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća, bira iz redova članova Općinskog vijeća:
- Mandatno povjerenstvo,
- Odbor za izbor i imenovanja.
Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana kao i Odbor za izbor i imenovanja.

Članak 5.
Mandatno povjerenstvo:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih članova Općinskog vijeća, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na dužnost članova Općinskog vijeća, te o zamjenicima članova Općinskog vijeća koji umjesto njih počinju obavljati dužnost člana Općinskog vijeća,
- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata člana Općinskog vijeća po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku člana Općinskog vijeća koji umjesto njega počinje obavljati dužnost.
Općinsko vijeće o izvješću Mandatnog povjerenstva ne glasuje, već ga prima na znanje.

Članak 6.
Nakon izvješća Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima, članovi Općinskog vijeća polažu prisegu.
Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:
«Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana Općinskog vijeća Općine Molve obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnoga probitka Općine i Republike Hrvatske, da ću se u obavljanju dužnosti člana Općinskog vijeća pridržavati Ustava, zakona i Statuta Općine i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske».
Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva pojedinačno članove Općinskog vijeća, a član Općinskog vijeća nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje, izgovara «Prisežem» te potpisuje tekst svečane prisege i predaje je predsjedniku nakon završetka sjednice.
Član Općinskog vijeća koji nije bio prisutan na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, kao i zamjenik člana Općinskog vijeća, kad počinje obnašati dužnost člana Općinskog vijeća, daje prisegu na prvoj sjednici na kojoj je prisutan.

Članak 7.
Članu Općinskog vijeća prestaje, odnosno miruje mandat u slučajevima utvrđenim zakonom.
Članovima Općinskog vijeća kojima je mandat prestao ili im mandat miruje prestaje i članstvo u radnim tijelima Općinskog vijeća.

III. IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 8.
Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.
Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća bira Općinsko vijeće iz reda članova Općinskog vijeća, javnim glasovanjem na prijedlog 1/3 članova Općinskog vijeća, većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Prijedlog iz stavka 2. ovoga članka mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom članova Općinskog vijeća.
Član Općinskog vijeća može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata, a predloženi kandidat daje suglasnost na predloženu kandidaturu.

Članak 9.
Prijedlozi kandidata za predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća daju se pojedinačno.
Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, obavlja se javnim glasovanjem, zasebno za svakog kandidata.
Općinsko vijeće može na prijedlog najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća odlučiti da se za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća glasovanje provodi tajno.

Članak 10.
Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika predloženo više kandidata, a odlučuje se javnim glasovanjem, glasuje se prema redoslijedu iznijetih prijedloga.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.
Ako Općinsko vijeće odluči da se o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća odlučuje tajnim glasovanjem, a predloženo je više kandidata, tajno glasovanje provodi se na glasačkim listićima iste boje i veličine, a prema odredbama članka 67. i 68. ovoga Poslovnika.
Na glasačkom lističu kandidati se navode prema abecednom redu prezimena.

Članak 11.
Ako je za pojedinu dužnost predloženo više od dva kandidata, a niti jedan kandidat kod prvog glasovanja ne dobije propisanu većinu, glasovanje se ponavlja samo za dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova.
U slučaju da ni u ponovljenom glasovanju ni jedan od dva kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, izborni postupak se ponavlja.

Članak 12.
U slučaju pokretanja postupka za razrješenje dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća primjenjuje se na odgovarajući način postupak propisan za njihov izbor, u skladu sa zakonom.

IV. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANA OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 13.
Član Općinskog vijeća ima prava i dužnosti utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom i drugim aktima Općinskog vijeća, a osobito:
- prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela kojih je član te sudjelovati u njihovu radu,
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu Općinskog vijeća i radnih tijela te o
njemu odlučivati,
- predlagati Općinskom vijeću donošenje odluka i drugih akata,
- predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća,
- podnositi amandmane na prijedloge odluka i drugih akata iz djelokruga Općinskog vijeća,
- pokretati rasprave o potrebi donošenja odluka i drugih općih akata,
- tražiti i dobiti podatke od tijela Općine, potrebne za obavljanje dužnosti, te s tim u svezi koristiti
njihove stručne i administrativne usluge,
- predlagati osnivanje radnog tijela ili povjerenstva, radi obrade određenog pitanja i pripreme akata za
Općinsko vijeće,
- može prisustvovati sjednicama drugih radnih tijela i sudjelovati u njihovu radu, bez prava odlučivanja.

Članak 14.
Članovi Općinskog vijeća mogu postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika u svezi poslova iz njihovog djelokruga rada.
Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća neposredno prije početka same sjednice i traju najduže jedan sat.
Pitanja se postavljaju usmeno ili u pisanom obliku, a član Općinskog vijeća je dužan navesti kome ga upućuje.
Pitanja moraju biti jasno formulirana i kratka, u pravilu takva da se na njih može odgovoriti odmah bez pripreme.
Odgovori na pitanja daju se na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, dostavljaju se pisani odgovori.
Ako je član Općinskog vijeća nezadovoljan odgovorom može zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor daje se najkasnije na sljedećoj sjednici.

Članak 15.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu za rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima, u visini i na način određen posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 16.
Članovi Općinskog vijeća mogu osnovati Klub članova Općinskog vijeća prema stranačkoj pripadnosti i Klub nezavisnih članova Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: Klub vijećnika).
Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana.
Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća te dostaviti podatke o članovima.
Predsjednik Općinskog vijeća brine da se Klubovima vijećnika osiguraju prostorni i drugi tehnički uvjeti za rad (prostorije za sjednice, prijepis, umnožavanje i dostavu materijala i drugo).

V. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA

Članak 17.
Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća propisana su Statutom i ovim Poslovnikom.

Članak 18.
Predsjednik Općinskog vijeća, prema potrebi, saziva međustranački kolegij koji se sastoji od potpredsjednika Općinskog vijeća i predsjednika Klubova vijećnika.

Članak 19.
Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u radu predsjedniku te obavlja poslove iz njegovog djelokruga koje mu povjeri.
Pri obavljanju povjerenih poslova, potpredsjednik je dužan pridržavati se predsjednikovih uputa.
Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.
Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika, potpredsjednik ima sva prava i dužnosti predsjednika.

Članak 20.
Na prijedlog najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća može se pokrenuti postupak razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati obrazloženje prijedloga.
Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća imaju se pravo očitovati o prijedlogu najkasnije u roku osam dana od dana dostave prijedloga.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada je prijedlog zaprimljen.
Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im prestaju izborom novog predsjednika Općinskog vijeća.

Članak 21.
Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog, sva prava i dužnosti predsjednika do izbora novog predsjednika ima potpredsjednik Općinskog vijeća.
Općinsko je vijeće dužno u roku od 30 dana od razrješenja predsjednika izabrati novog predsjednika.

VI. SASTAV I NAČIN RADA RADNIH TIJELA

Članak 22.
Općinsko vijeće osniva radna tijela.
Radna tijela razmatraju i proučavaju pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripremaju odluke i druge akte, daju mišljenja na prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, a odnose se na djelokrug rada radnog tijela.
Radna tijela o prijedlogu akata podnose Općinskom vijeću svoja stajališta, primjedbe i prijedloge te podnose amandmane.
Radna tijela imaju predsjednika i određeni broj članova.
Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu između članova Općinskog vijeća, a članovi mogu biti iz reda stručnih i drugih javnih osoba.

Članak 23.
Stalna radna tijela Općinskog vijeća čija je nadležnost utvrđena Statutom Općine Molve su:
1. Mandatno povjerenstvo,
2. Odbor za izbor i imenovanja,
3. Odbor za Statut i Poslovnik,
4. Odbor za financije i proračun,
5. Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i gospodarski razvoj,
6. Odbor za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno uređenje,
7. Odbor za prosvjetu, kulturu, znanost i sport,
8. Odbor za predstavke i žalbe i
9. Odbor za procjenu šteta.
Pored radnih tijela navedenih u stavku 1. ovoga članka, Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva i druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga Općinskog vijeća.
Odlukom o osnivanju radnog tijela iz stavka 2. ovoga članka uređuje se naziv radnog tijela, broj članova, sastav, djelokrug, zadaće i način rada radnog tijela.

Članak 24.
Općinsko vijeće može osnovati i druga povremena radna tijela radi razmatranja i stručne obrade pojedinog pitanja ili ako je njihovo osnivanje propisano zakonom ili posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Odlukom o osnivanju radnog tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se sastav, broj članova, zadaće i način rada.

Članak 25.
Radna tijela rade na sjednicama.
Predsjednik radnog tijela saziva sjednice, predlaže dnevni red i rukovodi radom i potpisuje akte radnog tijela.
Sjednice radnog tijela saziva predsjednik, prema potrebi, a sjednicu je dužan sazvati u roku 8 dana kada to zatraži Općinsko vijeće ili dva člana radnog tijela. Ukoliko ne sazove sjednicu, sazvat će je predsjednik Općinskog vijeća.
Radno tijelo može održati sjednicu ako je prisutna većina članova, a odlučuje javnim glasovanjem većinom prisutnih članova.
Predsjednika radnog tijela u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje potpredsjednik ili član kojeg odredi radno tijelo.

Članak 26.
Radno tijelo može pozvati da njegovoj sjednici prisustvuje predsjednik Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela, a po potrebi i druge osobe.
Osobe iz stavka 1. ovog članka prisustvuju sjednici, bez prava odlučivanja.

Članak 27.
Na rad radnih tijela na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovog Poslovnika, koje reguliraju rad sjednice Općinskog vijeća.

VII. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 28.
Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela.
Općinski načelnik može odrediti izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su po njegovom prijedlogu uvrštene u dnevni red sjednice Općinskog vijeća.
Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajališta općinskog načelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja te obavještava općinskog načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća odnosno radnih tijela.

VIII. POSTUPAK DONOŠENJA AKATA OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Opće odredbe
Članak 29.
Općinsko vijeće, u ostvarivanju svojih prava i dužnosti, obavlja Ustavom, zakonom i Statutom utvrđene poslove i u svezi s time donosi: Statut, Poslovnik, odluke, proračun, odluku o izvršavanju proračuna, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, planove, preporuke, zaključke i druge opće akte.
Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte i to: zaključke i rješenja kada izvršava pojedinačna prava i obveze iz svojeg djelokruga.

Članak 30.
Odlukom se uređuju odnosi iz samoupravnog djelokruga Općine važni za građane, pravne osobe i druge subjekte, utvrđuju se njihova prava i obveze, odnosno druga pitanja od općeg interesa za Općinu, kada je to zakonom i Statutom propisano.
Proračunom se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine za jednu godinu u skladu sa zakonom. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donosi Općinsko vijeće nakon isteka godine za koju je donesen proračun, u zakonom određenom roku.
Preporukom se ukazuje na važnost pojedinih pitanja od općeg interesa i načinima rješavanja pojedinih problema, izražava mišljenje, te predlaže način i mjere koje bi se trebale poduzeti radi rješavanja pojedinih pitanja.
Zaključkom se prihvaćaju izvješća, zauzimaju stajališta, izražava mišljenje te se rješavaju i druga pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća za koja nije predviđeno donošenje drugog akta.
Odluke i druge akte koje donosi Općinsko vijeće potpisuje predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 31.
Izvornik odluke i drugog akta, potpisan i ovjeren pečatom Općinskog vijeća, čuva se u pismohrani Općine.
Pod izvornikom odluke i drugog akta podrazumijeva se onaj tekst odluke ili drugog akta koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća.

Članak 32.
Statut, odluke, proračun, drugi opći akti, rješenja o izboru, imenovanju i razrješenju, zaključci i drugi akti za koje to Općinsko vijeće odluči, objavljuju se u «Službenom glasniku Općine Molve».

2. Postupak donošenja odluka i drugih akata

a) Pokretanje postupka

Članak 33.
Postupak donošenja odluka i drugih akata, pokreće se podnošenjem prijedloga.

Članak 34.
Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko vijeće su: članovi Općinskog vijeća, Klub vijećnika, općinski načelnik i radna tijela Općinskog vijeća, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određeni predlagatelji.

b) Podnošenje prijedloga odluke

Članak 35.
Prijedlog odluke sadrži tekst prijedloga odluke i obrazloženje.
Tekst prijedloga odluke podnosi se u obliku u kojem se predlaže njeno donošenje.
Obrazloženje sadrži:
- pravni temelj za donošenje odluke,
- ocjenu stanja, osnovna pitanja koja se uređuju te potrebna sredstava,
- obrazloženje odredbi prijedloga akta.
Uz prijedlog odluke može se priložiti i odgovarajuća dokumentacija kao i tekst odredaba odluke koje se mijenjaju ili dopunjuju.

Članak 36.
Prijedlog odluke podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća upućuje primljeni prijedlog odluke nadležnom radnom tijelu Općinskog vijeća i općinskom načelniku, ako on nije predlagatelj, na razmatranje i davanje mišljenja.

c) Razmatranje i rasprava o prijedlogu odluke

Članak 37.
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da podneseni prijedlog akta nije sastavljen u skladu s odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u roku od 15 dana prijedlog akta uskladi s odredbama ovog Poslovnika.
Za vrijeme dok predlagatelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku rokovi za razmatranje prijedloga akta utvrđeni ovim Poslovnikom, a ukoliko nedostaci ne budu otklonjeni u roku iz stavka 1. ovoga članka, smatrat će se da prijedlog akta i nije upućen Općinskom vijeću.

Članak 38.
Prije rasprave o prijedlogu odluke na sjednici Općinskog vijeća, prijedlog razmatraju nadležna radna tijela.
Radna tijela daju primjedbe, prijedloge i mišljenja o prijedlogu odluke, a mogu dati i amandmane.

Članak 39.
Rasprava o prijedlogu odluke na sjednici Općinskog vijeća obuhvaća izlaganje predlagatelja i izvjestitelja radnog tijela, raspravu o prijedlogu i podnijetim amandmanima, odlučivanje o amandmanima, te donošenje odluke.
Ako Općinsko vijeće skine prijedlog odluke s dnevnog reda ili ne donese odluku, prijedlog odluke može se ponovno staviti na dnevni red po isteka roka od 3 mjeseca, osim ako Općinsko vijeće ne odluči drukčije.

d) Amandmani

Članak 40.
Pravo podnošenja amandmana imaju ovlašteni predlagatelji.
Prijedlog za izmjenu i dopunu prijedloga akta, podnosi se pisano u obliku amandmana uz obrazloženje.

Članak 41.
Amandman na prijedlog akta podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije jedan dan prije dana određenog za održavanje sjednice, a predaje se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Molve (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel).
Amandman predsjednik Općinskog vijeća dostavlja predlagatelju i općinskom načelniku ako on nije predlagatelj, koji svoja mišljenja i stajališta o podnijetim amandmanima dostavljaju Općinskom vijeću prije početka sjednice.
Amandmani se dostavljaju članovima Općinskog vijeća prije početka sjednice.

Članak 42.
Iznimno, član Općinskog vijeća može podnijeti amandman i usmeno, na sjednici u tijeku rasprave o prijedlogu odluke, ako se s time suglasi većina prisutnih članova Općinskog vijeća.
Predlagatelj može podnositi amandman na svoj prijedlog sve do zaključenja rasprave o prijedlogu.
Općinski načelnik može podnositi amandmane do zaključenja rasprave.

Članak 43.
O amandmanima se izjašnjavaju predlagatelj i općinski načelnik, neovisno o tome da li je općinski načelnik predlagatelj akta.
Izjašnjavanje prema stavku 1. ovoga članka u pravilu je usmeno i provodi se tijekom rasprave neposredno prije glasovanja o pojedinim ili o svim podnesenim amandmanima.
Ukoliko se prije glasovanja po amandmanima predlagatelj suglasi s tekstom amandmana ili sam podnese amandman, tada se o istom posebno ne glasuje.
Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća postaje sastavnim dijelom prijedloga odluke.

3. Donošenje odluka po hitnom postupku

Članak 44.
Iznimno, odluke se mogu donositi po hitnom postupku ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili ako bi ne donošenje takve odluke u određenom roku imalo štetne posljedice za Općinu.
Predlagatelj odluke dužan je obrazložiti hitnost postupka.
Za pojedine radnje u hitnom postupku ne primjenjuju se rokovi iz ovog Poslovnika.
Ako prijedlog za donošenje odluke po hitnom postupku podnosi član Općinskog vijeća, tada mora imati podršku najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.
Prijedlog za donošenje odluke po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu.
Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do zaključenja rasprave.

4. Donošenje drugih akata

Članak 45.
Na donošenje drugih akata na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na postupak donošenja odluka, sukladno vrsti i prirodi akta.
Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije proračunske godine, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine podnosi općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj na način i u rokovima propisanim zakonom.
Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.
Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, općinski načelnik će predložiti odluku o privremenom financiranju za razdoblje od 3 mjeseca.

Članak 46.
Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti Općinsko vijeće i razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je zajedno s njim izabran, imenovati povjerenika te raspisati prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.

Članak 47.
Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s odredbama Statuta Općine.

IX. POSLOVNI RED SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Sazivanje sjednice

Članak 48.
Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća, u roku od 15 dana od primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od članova Općinskog vijeća.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga članka, sjednicu će sazvati općinski načelnik u roku od 8 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovoga članka sjednicu Općinskog vijeća može, na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2., 3. i 4. ovoga članka mora se održati u roku od 15. dana od dana sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.

Članak 49.
Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a u iznimno hitnim slučajevima i na drugi način.
Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Općinskog vijeća u pravilu pet dana prije održavanja sjednice, a ako postoje opravdani razlozi koji se moraju obrazložiti, taj rok može biti kraći.
Uz poziv se dostavlja prijedlog dnevnog reda i zapisnik s prethodne sjednice, te materijali o kojima će se raspravljati.
O održavanju sjednice Općinskog vijeća bez prisustva javnosti odlučuje predsjednik Općinskog vijeća u skladu s posebnim zakonima.

2. Dnevni red

Članak 50.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže predsjednik Općinskog vijeća.
Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća uvrštava u prijedlog dnevnog reda sve prijedloge sastavljene u rokovima i na način propisan odredbama ovog Poslovnika koje su podnijeli ovlašteni predlagatelji.

Članak 51.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda.
Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, članovima Općinskog vijeća se uz prijedlog za dopunu daje i materijal za predloženu dopunu.
Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda, predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti.
O izmjeni dnevnog reda glasuje se bez rasprave.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a nakon toga se odlučuje o hitnosti postupka.
O prihvaćanju dnevnog reda glasuje se «za» ili «protiv», većinom glasova prisutnih članova Općinskog vijeća.
U tijeku sjednice može se izmijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog reda.

3. Predsjedavanje i sudjelovanje u radu

Članak 52.
Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednika Općinskog vijeća u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje potpredsjednik kojega on ovlasti na početku obnašanja dužnosti predsjednika.
Ako su oba potpredsjednika odsutna ili spriječena, Općinskom vijeću predsjedava dobno najstariji vijećnik.

Članak 53.
Predsjednik Općinskog vijeća osigurava red na sjednici.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego zatraži i dobije riječ od predsjednika.
Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik.
Za povredu reda na sjednici predsjednik može izreći mjere: opomenu, opomenu s oduzimanjem riječi ili udaljenje sa sjednice.
Ako predsjednik ne može održati red na sjednici redovnim mjerama, odredit će prekid sjednice.

4. Tijek sjednice

Članak 54.
Općinsko vijeće može raspravljati kada je sjednici prisutna većina od ukupnog broja članova Općinskog vijeća.
Prisutnost članova utvrđuje se brojanjem ili prozivanjem.
Prisutnost se mora utvrditi:
- na početku sjednice,
- kada predsjednik tijekom sjednice ocijeni da nije prisutan dovoljan broj članova Općinskog vijeća,
- kada to zatraži najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.
Kada predsjednik utvrdi da je prisutno dovoljno članova Općinskog vijeća, otvara sjednicu.
Ako predsjednik na početku sjednice utvrdi da nije prisutan dovoljan broj članova Općinskog vijeća, odgađa sjednicu za određeni dan i sat.
Sjednicu će predsjednik prekinuti ako se za njenog trajanja utvrdi da nema više potrebnog broja prisutnih vijećnika i u drugim slučajevima utvrđenim ovim Poslovnikom, te zakazati nastavak sjednice za određeni sat istog dana ili za drugi dan i sat.
O odgodi i nastavku prekinute sjednice pismeno se izvješćuju članovi Općinskog vijeća koji nisu bili prisutni.

Članak 55.
Zbog opširnosti dnevnog reda ili drugih razloga Općinsko vijeće može odlučiti da se sjednica prekine i zakaže nastavak za određeni dan i sat, o čemu se pismeno izvješćuju samo odsutni članovi Općinskog vijeća.
O prekidu sjednice odlučuje se bez rasprave.

Članak 56.
Tijekom sjednice predsjednik Kluba vijećnika može tražiti stanku zbog održavanja sjednice kluba.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je odobriti stanku.
Stanka može trajati najdulje 30 minuta.
Tijekom rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda Klubu vijećnika se može odobriti samo jedna stanka.

Članak 57.
Prije utvrđivanja dnevnog reda usvaja se zapisnik s prethodne sjednice.
Član Općinskog vijeća ima pravo podnijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.
O osnovanosti primjedbi na skraćeni zapisnik odlučuje se na sjednici, bez rasprave.
Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se unijeti odgovarajuće izmjene.

Članak 58.
Prijave za sudjelovanje u raspravi podnose se predsjedniku čim otvori raspravu.
Član Općinskog vijeća može govoriti do 5 minuta, a predsjednici Klubova vijećnika do 10 minuta, samo jedanput o istoj temi.
Iznimno, zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može odlučiti da član Općinskog vijeća može govoriti i dulje, odnosno i više puta tijekom rasprave o istoj temi.
Sudionici u raspravi govore redoslijedom kojim su se prijavili i to najprije predsjednici Klubova, zatim članovi Općinskog vijeća.
Predsjednik može dopustiti da i mimo reda, odnosno više puta, govori predstavnik predlagatelja i općinski načelnik.
Predstavnik predlagatelja može govoriti u uvodnom izlaganju najdulje 15 minuta, a prigodom svakog davanja objašnjenja tijekom rasprave najdulje 5 minuta.

Članak 59.
Član Općinskog vijeća koji želi govoriti o povredi odredaba Poslovnika ili utvrđenog dnevnog reda ima pravo govoriti odmah kad to zatraži, a govor ne može trajati dulje od 1 minute. Član Općinskog vijeća mora navesti članak Poslovnika o čijoj povredi govori. Predsjednik je dužan poslije iznijetog prigovora dati objašnjenje.

Članak 60.
Ako član Općinskog vijeća zatraži riječ da bi ispravio navod za koji smatra da je netočan, ili da bi izrazio neslaganje s nečijim govorom (replika), predsjednik će mu dati riječ čim završi govor onoga čiji se navod želi ispraviti, odnosno na čiji se govor želi replicirati.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka, član Općinskog vijeća u svom govoru se mora ograničiti na ispravak netočnog navoda, odnosno repliku, samo jedanput i to na osnovno izlaganje, a njegov govor ne može trajati dulje od 1 minute.

Članak 61.
O pojedinom predmetu raspravlja se dok ima prijavljenih govornika.
U tijeku rasprave sudionici mogu iznositi mišljenja, tražiti objašnjenja, te postavljati pitanja u svezi s predloženim rješenjima.
Predsjednik zaključuje raspravu kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika.

Članak 62.
Predlagatelj može svoj prijedlog povući dok o njemu još nije odlučeno.
O povučenom prijedlogu prestaje rasprava.
Povučeni prijedlog ne može se ponovo podnijeti na istoj sjednici.

5. Odlučivanje

Članak 63.
Općinsko vijeće može odlučivati kada je sjednici prisutna većina članova, a odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ako zakonom, Statutom ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.
Većinom glasova svih članova Općinskog vijeća, Općinsko vijeće donosi sljedeće akte:
- Statut Općine,
- Poslovnik Općinskog vijeća,
- Proračun,
- odluku o izvršavanju Proračuna,
- polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna,
- odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
- odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenim Statutom.

Članak 64.
Nakon završene rasprave najprije se glasuje o podnijetim amandmanima i to prema redoslijedu članaka prijedloga odluke ili drugog akta.
Ako ima više amandmana na isti članak, glasuje se po redoslijedu primitka amandmana.
Ako ima više amandmana koji se međusobno isključuju, ukoliko je jedan od njih prihvaćen, nije potrebno daljnje glasovanje.

Članak 65.
O prijedlogu odluke ili drugog akta glasuje se «za», «protiv» ili «suzdržan», osim kod izbora i imenovanja kada se glasuje «za» ili «protiv» kao i u drugim slučajevima kada je to određeno ovim Poslovnikom.
Općinsko vijeće može u tijeku rasprave osnovati i imenovati povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga zaključaka.
Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka podnijet će prijedlog zaključka o određenom pitanju na istoj ili narednoj sjednici.

Članak 66.
Glasovanje na sjednici je javno, osim ako zakonom, Statutom ili ovim Poslovnikom nije određeno da se glasuje tajno.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke ili poimeničnim izjašnjavanjem.
Članove Općinskog vijeća proziva i glasove prebrojava predsjednik Općinskog vijeća ili osoba koju za to odredi predsjednik.

Članak 67.
Ako Općinsko vijeće odluči da glasovanje bude tajno, odnosno ukoliko je zakonom, Statutom ili ovim Poslovnikom određeno da se glasuje tajno, glasovanje će provesti predsjednik i dva člana koje izabere Općinsko vijeće.

Članak 68.
Tajno se glasovanje provodi na glasačkim listićima iste boje i veličine, ovjerene pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.
Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili predmetu, pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a glasuje se «za», «protiv» i «suzdržan».
Svaki član Općinskog vijeća po prozivanju dobiva glasački listić, koji nakon glasovanja stavlja u glasačku kutiju.
Nevažećim se smatraju glasački listići iz kojih se ne može točno utvrditi da li je član Općinskog vijeća glasao «za» ili «protiv» prijedloga, a osobito neispunjeni, dopunjeni drugim imenima ili ako je zaokruženo više imena od broja koji se bira.
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća koji objavljuje rezultate glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno glasovanje.

6. Zapisnik

Članak 69.
Tijek javnih sjednica Općinskog vijeća u cijelosti se tonski snima adekvatnim audio uređajima i pismeno dokumentira.
Na osnovi tonske snimke i pisanih zapisa kraćih izjava članova Općinskog vijeća sastavlja se zapisnik sa sjednice Općinskog vijeća kao jedini službeni akt koji pismeno dokumentira volju Općinskog vijeća izraženu kroz akte.
Ukoliko se na sjednici raspravlja i odlučuje o povjerljivoj stvari ili kada je s rasprave o nekom predmetu isključena javnost, vodi se odvojeni zapisnik.

Članak 70.
Zapisnik sadrži osnovne podatke: vrijeme, mjesto održavanja sjednice, dnevni red sjednice, ime i prezime predsjednika odnosno predsjedatelja, imena i prezimena prisutnih i odsutnih članova s posebnom napomenom za one koji su svoj nedolazak opravdali, imena i prezimena ostalih sudionika sjednice, tijek sjednice s nazivom pitanja o kojima se raspravljalo i odlučivalo, imenima i prezimenima govornika sa sažetim prikazom njihova izlaganja, rezultat glasovanja o pojedinom prijedlogu, te nazive odluka i drugih akata koji su donijeti na sjednici.
Sastavni dio zapisnika su doneseni tekstovi odluka i drugih akata.

X. JAVNOST RADA

Članak 71.
Sjednice Općinskog vijeća su javne.
Općinsko vijeće obavještava javnost o svom radu te o odlukama koje je donijelo kao i o temama o kojima se raspravljalo putem medija.
Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.
Predstavnici medija, građani i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća može ograničiti broj osoba koje prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Članak 72.
Radi što potpunijeg i točnog obavješćivanja javnosti o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela mogu se davati službena priopćenja za medije.
Tiskovnu konferenciju održava predsjednik Općinskog vijeća, odnosno osoba koju on za to ovlasti.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 73.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Općinskog vijeća Općine Molve («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 11/09).

Članak 74.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije».

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE
KLASA: 012-03/15-01/2
URBROJ: 2137/17-15-1
Molve, 9. ožujka 2015.
PREDSJEDNIK:
Mijo Kovaček

© 2018 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg