GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Pretraživanje

Odluka o najvišem dopuštenom iznosu subvencija Općine Molve u 2015. godini

Na temelju članka 29. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13. i 3/15.), Općinsko vijeće Općine Molve na 28. sjednici održanoj 29. lipnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU o najvišem dopuštenom iznosu subvencija Općine Molve u 2015. godini

Članak 1.
Korisnici subvencija Općine Molve (OPG u sustavu PDV-a i izvan sustava PDV-a, obrt, trgovačka društva, zadruge) koji su ostvarili pravo na više subvencija iz Proračuna Općine Molve od 1. siječnja 2013. godine, u skladu s mjerama lokalnih potpora male vrijednosti/de minimis potpora, mogu ostvariti puni iznos potpora za 2015. godinu u ukupnom iznosu do 35.000,00 kuna.

Članak 2.
Ova Odluka ne odnosi se na korisnike subvencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (osim za zgrade poslovne namjene) na području Općine Molve i korisnike subvencija povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice individualnih stambenih objekata na području Općine Molve.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave na oglasnoj ploči Općine Molve.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE

KLASA: 403-02/5-01/22
URBROJ: 2137/17-15-1
Molve, 29. lipnja 2015.

PREDSJEDNIK:
Mijo Kovaček,v.r.