Kontaktirajte nas OVDJE.

  • 1.jpg
  • 3.jpg

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tunačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 109/07., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 29. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Molve na 24. sjednici održanoj 9. ožujka 2015. godine donijelo je

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MOLVE

Na temelju članka 59. stavka 2. i članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 109/07., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 71. stavka 4. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13.), Općinsko vijeće Općine Molve na 24. sjednici održanoj 9. ožujka 2015. godine donijelo je

ODLUKU o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Molve

Stranica 3 od 3

© 2018 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg