GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Pretraživanje

Javna nabava

Korisnička ocjena: 1 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Članak 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine br. 90/11.) propisuje da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ako je u sukobu interesa.

Sukobom interesa iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11.) (dalje: Zakon) smatraju se slijedeći odnosi naručitelja i gospodarskog subjekta:
1. ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5% .
Predstavnikom naručitelja u smislu Zakona smatra se:
1. čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela naručitelja,
2. ovlašteni predstavnici naručitelja u pojedinom postupku javne nabave i
3. druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje i/ili druge radnje u vezi s pojedinim postupkom javne nabave .
Naručitelji ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi s tim gospodarskim subjektima ni u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja. Ti gospodarski subjekti ne smiju biti ni podizvoditelji odabranom ponuditelju. Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ni kada je s gospodarskim subjektom, uključujući i prethodni stavak, povezana osoba predstavnika naručitelja. Povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća sestre i posvojitelji, odnosno posvojenik predstavnika naručitelja (čelnik tijela, član uprave ili NO), osim ako je povezana osoba poslovne udjele ili dionice stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja/stupanja na dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana.
Zabrana sklapanja ugovora odnosi se i na slučaj kada je predstavnik naručitelja ili s njime povezana osoba prenijela svoje udjele u vlasništvu na drugu osobu ili posebno tijelo (povjerenika) sukladno posebnim propisima o sprječavanju sukoba interesa.
Stoga sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi OPĆINA MOLVE obavještava:
Ne postoje gospodarski subjetki s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11.).

Plan nabave za 2016.

Plan nabave za 2015.

Plan nabave za 2014.

Plan nabave za 2013.

Plan nabave za 2012, 2011, 2010.