GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Pretraživanje

Javna nabava 2013

III. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2013. (srpanj 2013.)
II. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2013. (svibanj 2013.)
PLAN NABAVE ZA 2013.

 

06.09.2013. - JAVNI NATJEČAJ - zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Molve - pekare i trgovine

Ponudbeni list za pekaru

22.08.2013. - JAVNI NATJEČAJ - zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Molve - bivše hale "POLER"
(s ponudbenim listom i izjavom)

06.08.2013. - objavljena JAVNA NABAVA - asfaltiranje parkirališta iza crkve u Repašu i dijela kolnika u Repašu

26.07.2013. - objavljena JAVNA NABAVA - nabava radnih bilježnica i zbirka zadataka za šk.god. 2013/2014. za učenike Osnovne škole Molve s prebivalištem na području Općine Molve - ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 31. 07. 2013.

11.07.2013. -JAVNI NATJEČAJ za podnošenje ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva na području općine Molve u 2013. i 2014. godini (s ponudbenim listom i izjavom) 

31.01.2012. - popis gospodarskih subjekata s kojima OPĆINA MOLVE, kao javni naručitelj, ne smije sklapati Ugovore o javnoj nabavi
Članak 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine br. 90/11.) propisuje da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ako je u sukobu interesa.

Sukobom interesa iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11.) (dalje: Zakon) smatraju se slijedeći odnosi naručitelja i gospodarskog subjekta:
1. ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5% .

Predstavnikom naručitelja u smislu Zakona smatra se:
1. čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela naručitelja,
2. ovlašteni predstavnici naručitelja u pojedinom postupku javne nabave i
3. druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje i/ili druge radnje u vezi s pojedinim postupkom javne nabave .
Naručitelji ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi s tim gospodarskim subjektima ni u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja. Ti gospodarski subjekti ne smiju biti ni podizvoditelji odabranom ponuditelju. Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ni kada je s gospodarskim subjektom, uključujući i prethodni stavak, povezana osoba predstavnika naručitelja. Povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća sestre i posvojitelji, odnosno posvojenik predstavnika naručitelja (čelnik tijela, član uprave ili NO), osim ako je povezana osoba poslovne udjele ili dionice stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja/stupanja na dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana.
Zabrana sklapanja ugovora odnosi se i na slučaj kada je predstavnik naručitelja ili s njime povezana osoba prenijela svoje udjele u vlasništvu na drugu osobu ili posebno tijelo (povjerenika) sukladno posebnim propisima o sprječavanju sukoba interesa.

Stoga sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi OPĆINA MOLVE obavješatava:
Ne postoje gospodarski subjetki s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11.).

 

Javna nabava 2012., 2011. 2010.