Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Molve

Na području Općine Molve osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, Statutom Općine Molve i posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Molve.

Mjesni odbori na području Općine Molve su:

  1. Mjesni odbor Molve, za područje naselja Molve,
  2. Mjesni odbor Molve Grede, za područje naselja Molve Grede,
  3. Mjesni odbor Repaš, za područje naselja Repaš,
  4. Mjesni odbor Gornja Šuma, za područje ulice Gornja Šuma, Molve Ledine i vikend naselja Čingi-Lingi.

Popis članova Mjesnih odbora Općine Molve mandat od 2015. do 2019.

© 2021 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg