Javna nabava 2013

III. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2013. (srpanj 2013.)
II. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2013. (svibanj 2013.)
PLAN NABAVE ZA 2013.

 

06.09.2013. - JAVNI NATJEČAJ - zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Molve - pekare i trgovine

Ponudbeni list za pekaru

22.08.2013. - JAVNI NATJEČAJ - zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Molve - bivše hale "POLER"
(s ponudbenim listom i izjavom)

06.08.2013. - objavljena JAVNA NABAVA - asfaltiranje parkirališta iza crkve u Repašu i dijela kolnika u Repašu

26.07.2013. - objavljena JAVNA NABAVA - nabava radnih bilježnica i zbirka zadataka za šk.god. 2013/2014. za učenike Osnovne škole Molve s prebivalištem na području Općine Molve - ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 31. 07. 2013.

11.07.2013. -JAVNI NATJEČAJ za podnošenje ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva na području općine Molve u 2013. i 2014. godini (s ponudbenim listom i izjavom) 

31.01.2012. - popis gospodarskih subjekata s kojima OPĆINA MOLVE, kao javni naručitelj, ne smije sklapati Ugovore o javnoj nabavi
Članak 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine br. 90/11.) propisuje da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ako je u sukobu interesa.

Sukobom interesa iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11.) (dalje: Zakon) smatraju se slijedeći odnosi naručitelja i gospodarskog subjekta:
1. ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5% .

Predstavnikom naručitelja u smislu Zakona smatra se:
1. čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela naručitelja,
2. ovlašteni predstavnici naručitelja u pojedinom postupku javne nabave i
3. druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje i/ili druge radnje u vezi s pojedinim postupkom javne nabave .
Naručitelji ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi s tim gospodarskim subjektima ni u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja. Ti gospodarski subjekti ne smiju biti ni podizvoditelji odabranom ponuditelju. Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ni kada je s gospodarskim subjektom, uključujući i prethodni stavak, povezana osoba predstavnika naručitelja. Povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća sestre i posvojitelji, odnosno posvojenik predstavnika naručitelja (čelnik tijela, član uprave ili NO), osim ako je povezana osoba poslovne udjele ili dionice stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja/stupanja na dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana.
Zabrana sklapanja ugovora odnosi se i na slučaj kada je predstavnik naručitelja ili s njime povezana osoba prenijela svoje udjele u vlasništvu na drugu osobu ili posebno tijelo (povjerenika) sukladno posebnim propisima o sprječavanju sukoba interesa.

Stoga sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi OPĆINA MOLVE obavješatava:
Ne postoje gospodarski subjetki s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11.).

 

Javna nabava 2012., 2011. 2010.

© 2021 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg