Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13. i 85/15. - dalje u tekstu: Zakon) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

 

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Općine Molve da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Pristup informacijama u Općini Molve omogućuje se pravodobnim objavljivanjem informacija, na lako pretraživ način, na internetskim stranicama, u javnim glasilima, u službenom glasilu – "Službenom glasniku Općine Molve" te davanjem informacija korisniku koji je podnio pisani ili usmeni zahtjev.

 

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

  • putem telefona na broj 048/892-021
  • putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • poštom na adresu Općina Molve, Trg kralja Tomislava 11, 48327, Molve

Službenik za informiranje: Ines Tuba, mag.oec

 

Ostvarivanje prava na pristup informacijama:

Rješenje o imenovanju službenice za informiranje u Općini Molve

Zahtjev za pristup informaciji

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Upitnik za samoprocjenu

 

Naknada za pristup informacijama:

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe. Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. Zakona o pravu na pristup informacijama, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade.
Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije možete pronaći ovdje:
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće za 2023. godinu  pdf

Izvješće za 2022. godinu  pdf / csv

Izvješće za 2021. godinu  pdf

Izvješće za 2020. godinu  pdf / csv

Izvješće za 2019. godinu  pdf / csv

Izvješće za 2018. godinu 

Izvješće za 2017. godinu  / csv

Izvješće za 2016. godinu

 

Otvoreni podaci

Otvoreni podaci su podaci koji su javno i besplatno dostupni, a namijenjeni su ponovnoj uporabi u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni.

Tijela javne vlasti obvezna su u strojno čitljivom obliku (CSV, XLS, XML, JSON, HTML i sl. format) objavljivati registre i baze podataka koje su izradili u okviru svoje nadležnosti, a za koja ne postoje zakonska ograničenja.

Dodatno, tijela su bez obzira na karakter skupa podataka, odnosno čak i ako postoje zakonska ograničenja, obavezna objaviti popis o registrima i bazama podataka iz svoje nadležnosti (tzv. asset list), uz metapodatke i informaciju o načinu pristupa odnosno ponovne uporabe (npr. otvoreni podaci, djelomično otvoreni, dostupni samo određenom krugu ovlaštenika i sl.).

Objava podataka u strojno čitljivom obliku temeljni je preduvjet za razvoj mogućnosti koje pruža Zakon o pravu na pristup informacijama – ponovne uporabe informacija, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, različite od one radi koje su nastali.

Asset lista Općine Molve s metapodacima - dokument

 

   1. Registar sklopljenih ugovora Općine Molve - https://www.molve.hr/index.php/opcina-molve/vazni-dokumenti/sklopljeni-ugovori
   2. Javna nabava Općine Molve - https://www.molve.hr/index.php/opcina-molve/vazni-dokumenti/javna-nabava
   3. Dokumenti Općinskog načelnika Općine Molve - https://www.molve.hr/index.php/opcina-molve/opci-podaci/opcinski-nacelnik/dokumenti-opcinskog-nacelnika
   4. Dokumenti Općinskog vijeća Općine Molve - https://www.molve.hr/index.php/opcina-molve/opci-podaci/opcinsko-vijece/odluke-opcinskog-vijeca
   5. Ostali opći akti i odluke kojima se utječe na interese korisnika - https://www.molve.hr/index.php/opcina-molve/vazni-dokumenti/propisi-i-dokumenti/opci-akti-i-odluke-kojima-se-utjece-na-interese-korisnika
   6. Financiranje udruga i društva - https://www.molve.hr/index.php/udruge-i-drustva 
   7. Proračun Općine Molve (podaci o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna) - https://www.molve.hr/index.php/proracun
   8. Službeni glasnik Općine Molve - https://www.molve.hr/index.php/sluzbeni-glasnik
   9. Imovina Općine Molve - http://www.imovina.hr/Home/Index/a00960f9-1cd6-4b10-bd4b-1f1f740f23e1
 10. Komunalna infrastruktura Općine Molve - https://www.info-cor.com/Home/ModulView?pid=4c7ca999-67c8-463f-9f4b-4f760fe05e77&modulId=9dc8b611-e607-4161-a14c-1488d9988e74

© 2021 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg