Opći akti i odluke kojima se utječe na interese korisnika

KOMUNALNE DJELATNOSTI /godina broj stranica/

Analiza upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Molve

Odluka o donošenju Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Molve

Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Molve 2022.

Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Molve

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Molve

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu

Zaključak o izmjeni Zaključka o upravljanju održavanju i visini naknade za korištenje mrtvačnica na području Općine Molve

Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Molve

Odluka o nerazvrstanim cestama

Odluka o dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Molve 2021

Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Molve

Odluka o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Molve

Odluka o komunalnom redu na području Općine Molve

Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Molve

Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Molve

Odluka o vrijednosti boda (B) komunalne naknade na području Općine Molve

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sakupljanja otpada Općina Molve

Odluka o vrijednosti obračunske jedinice boda za izračun visine komunalne naknade na području Općine Molve

Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Molve

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Molve

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Molve

Opći uvjeti pružanja komunalnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Plan gospodarenja otpadom na području Općine Molve za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Odluka o komunalnom redu na području Općine Molve /2005 1 86/

Odluka o komunalnom doprinosu /2001 16 1173/, /2004 11 1118/, /2013 15 1540/

Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Molve /2001 16 1171/, /2002 8 638/, /2010 14 1490/

Odluka o vrijednosti boda za obračun visine komunalne naknade /2001 16 1173/

Odluka o subvencioniranju troškova ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Molve /2013 15 1539/

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi na području Općine Molve /2011 12 305/

Odluka o priključenju građevina i građevinskog zemljišta na sustav opskrbe plinom /2001 16 1178/

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i odvodnju na području Općine Molve /2013 15 1540/

Odluka o odvodnji otpadnih voda na uslužnom području Komunalija d.o.o. Đurđevac /2012 5 309/

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Molve /2010 8 695/

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Molve /2012 12 1148/

Odluka o dimnjačarskoj službi na području Općine Molve /2002 8 636/, /2003 3 206/

Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada /2005 1 95/

Odluka o načinu neškodljivog uklanjanja lešina, konfiskata, određenih nejestivih nusproizvoda i valioničkih otpadaka /2004 11 1117/

Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa na području Općine Molve /2002 9 709/

Plan gospodarenja otpadom na području Općine Molve za razdoblje od 2009. do 2015. godine /2009 4 470/

Odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla na poljoprivrednim površinama /2002 5 293/, /2004 11 1115/

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina /2002 6 414/, /2004 11 1116/

Odluka o dimnjačarskoj službi na području Općine Molve /2002 8 636/, /2003 3 206/

Odluka o izmjeni Odluke o upravljanju grobljima na području Općine Molve /2004 11 1118/

 

GOSPODARSTVO /godina broj stranica/

Strategija razvitka poljoprivrede Općine Molve 2014. - 2024.

Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Molve za razdoblje od 2021. do 2024. godine

Odluka o financiranju mikročipiranju pasa na području Općine Molve u 2018. godini

Odluka o najviše dopuštenom iznosu potpora u gospodarstvu na području Općine Molve u 2018. godini

Odluka o potpori usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregleda mesa na trihinelu u 2018. godini

Odluka o sufinanciranju uzgoja povrtlarsko-ratarskih kultura na području Općine Molve u 2018. godini

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Molve

Odluka o općinskim porezima Općine Molve

Odluka o općinskim porezima /2001 13 829/

Odluka o prijenosu u cijelosti poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza /2003 14 1198/

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Molve /2007 3 137/, /2009 4 494/

Odluka o rasporedu, početku i završetku radnog vremena u ugostiteljskim objektima /2001 16 1180/, /2004 11 1117/

Odluka o mjestima gdje se može prodavati roba izvan prodavaonica na području Općine Molve /2008 10 1286/

Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Općine Molve /2008 14 1910/

 

TURIZAM

Strategija razvoja turizma Općine Molve za razdoblje od 2023. do 2030. godine

 

Program ukupnog razvoja Općine Molve 2015.-2020.

Odluka o usvajanju Programa ukupnog razvoja Općine Molve

PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA Općine Molve 2015.-2020.

 

 

PROSTORNO UREĐENJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM /godina broj stranica/

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Molve /2000 11 722/, /2001 2 94/, /2004 5 270/. /2009 4 493/, /2011 5 455/, /2012 12 1152/

Odluka o osnivanju gospodarske (poslovno-radne) zone „Brzdeljeva /2010 4 297/

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja gospodarske zone «Brzdeljeva» u Molvama /2007 14 1517/

Odluka o uređenju prometa na cestama na području Općine Molve /2006 4 510/

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Molve /2013 11 965/

Odluka o visini naknade za osnivanje služnosti na javnim površinama

 

CIVILNO DRUŠTVO /godina broj stranica/

Odluka o mrtvozorstvu

Vijeće za prevenciju Općine Molve

Odluka o načinu i uvjetima davanja u najam restorana, kuhinje i caffe bara u Društvenom domu u Molvama

Program mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Molve

Odluka o osnivanju Socijalnog vijeća Općine Molve /2013 15 1543/

Odluka o raspolaganju financijskim sredstvima Općine Molve za socijalnu skrb i razvoj organizacija civilnog društva /2013 11 963/, /2013 14 1395/

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata u školskoj godini 2012/2013.

Zaključak o podržavanju Programa rada i Financijskih planova udruga za 2014. godinu

Odluka o osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine Molve /2007 11 1027/

ODLUKA o odobravanju pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja Općine Molve za školsku godinu 2013/2014

 

PRAVNE OSOBE I SURADNJA /godina broj stranica/

Odluka o osnivanju Selskog komunalnog trgovačkog društva d.o.o. Molve /2009 13 1489/

Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac /2006 9 1238/

Odluka o osnivanju Općinske knjižnice Molve /2004 7 561/

Odluka o pristupanju Općine Molve Udruzi LAG Podravina /2012 7 624/

Odluka o potpisivanju Povelje s Općinom Gornja Rijeka /2002 6 421/

Odluka o sklapanju prijateljstva između Općine Molve i Grada Novog Vinodolskog /2012 12 1152/

© 2021 Općina Molve. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg